Nie pamiętasz hasła? Sprawdź wiadomości SMS
Podaj adres e-mail lub numer telefonu przypisany do Twojego konta TapOn abyśmy mogli wysłać do Ciebie instrukcję.
Kod autoryzujący sms do zmiany hasła został wysłany na podany przez Ciebie numer telefonu.
Masz już konto TapOn? Zaloguj się
Rejestracja
Twoje konto zostało założone. Aby dokończyć rejestrację kliknij w link aktywacyjny, który został wysłany na podany przez Ciebie adres e-mail.

Jeśli posiadasz kod polecający wprowadź go tutaj:

Masz już konto TapOn? Zaloguj się Nie pamiętam hasła
Aktywacja konta
Masz już konto TapOn? Zaloguj się    Nie masz konta? Zarejestruj się
Zmiana hasła
Masz już konto TapOn? Zaloguj się Nie pamiętam hasła
Nie masz konta? Zarejestruj się
Jeśli zarejestrowałeś się na tablecie w punkcie partnerskim TapOn używając numeru telefonu
Dokończ rejestrację

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument, zwany dalej „Polityką Prywatności”, określa zasady przetwarzania i ochrony danych Użytkowników, w tym w szczególności danych osobowych, przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisów internetowych udostępnianych w domenie www.tapon.pl oraz aplikacji mobilnych i stanowi integralną cześć dokumentu Regulamin Korzystania z Systemu TapOn.

Akceptacja Regulaminu powoduje również akceptację Polityki Prywatności. W Polityce Prywatności zastosowane są terminy określone w słowniku zawartym w Regulaminie, o ile Polityka Prywatności nie wprowadza odmiennej terminologii i ich znaczeń.

I. ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych Użytkowników, przekazanych w związku z korzystaniem przez nich z Systemu TapOn, jest Zarządzający, tj. Profit Network Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 28, 02-528 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000427486, NIP 537-26-240-001, REGON 061435199, zwany dalej Zarządzającym.

II. ZBIÓR DANYCH OSOBOWYCH

Zbiór danych osobowych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

III. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

 1. W ramach korzystania z Systemu TapOn Użytkownik ma możliwość podania danych osobowych określonych w formularzu rejestracyjnym przy zakładaniu Konta Użytkownika, w szczególności imienia i nazwiska, daty urodzenia, płci, oraz miejsca zamieszkania (województwo, powiat, miejscowość, państwo) oraz inne dane osobowe. Podanie danych osobowych nie jest wymagane i nie stanowi warunku korzystania przez Użytkownika z Systemu TapOn, z wyjątkiem aktualnego adresu e-mail oraz aktualnego numeru telefonu komórkowego. Użytkownik może w ramach posiadanego w Systemie TapOn Konta Użytkownika zamieścić swoje zdjęcie profilowe. Z uwagi na zasady funkcjonowania Systemu TapOn warunkiem korzystania z Systemu TapOn jest podanie adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego oraz ich bieżąca aktualizacja a bez ich podania i bieżącej aktualizacji nie ma możliwości korzystania z Systemu TapOn.
 2. Zarządzający gromadzi i przetwarza dane osobowe Użytkowników dla potrzeb własnych, takich jak przeprowadzanie badań, analiz czy statystyk, oraz w celu świadczenia usług, w celu marketingu swoich usług i produktów oraz w innych prawnie usprawiedliwionych celach.
 3. Zarządzający może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu ulepszenia świadczonych przez niego usług, a także w celu dostosowania wyświetlanych w Systemie TapOn oraz na Tablecie reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji lub zainteresowań Użytkownika.
 4. Źródłem danych osobowych Użytkownika jest wypełniony przez Użytkownika formularz oraz samodzielnie udostępnione przez Użytkownika dane osobowe w ramach Systemu TapOn.
 5. W przypadku zmiany danych osobowych Użytkownika, Użytkownik powinien zadbać o uaktualnienie danych osobowych poprzez Konto Użytkownika.

IV. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników udostępniane są przez Użytkowników dobrowolnie, a ich podanie nie warunkuje z wyjątkiem aktualnego adresu e-mail i aktualnego numeru telefonu komórkowego, możliwości korzystania przez Użytkowników z Systemu TapOn, jednak mając na uwadze, że podanie przez Użytkownika danych osobowych umożliwi Zarządzającemu dokonywanie usprawnień, ulepszeń oraz dostosowanie świadczonych przez niego usług, w zależności od zainteresowań Użytkowników ustalanych z wykorzystaniem danych osobowych, Zarządzający z tytułu podania danych osobowych przez Użytkownika, może przyznać Użytkownikowi określonego rodzaju gratyfikację w Systemie TapOn.
 2. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych wymaga zapoznania się przez Użytkowników z Polityką Prywatności oraz następuje przez akceptację oświadczenia o zapoznaniu się z Polityką Prywatności i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, wyrażaną poprzez zaznaczenie właściwego miejsca na formularzu danych osobowych.

V. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Zarządzającego danych osobowych Użytkownika. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego powoduje niemożność korzystania z Systemu TapOn i jest równoznaczne z rezygnacją Użytkownika z Systemu TapOn.
 2. Użytkownik jest uprawniony do dostępu do podanych przez siebie danych osobowych, ich weryfikacji, aktualizacji oraz ich poprawienia. W przypadku zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Systemu TapOn, Użytkownik jest uprawniony do żądania usunięcia danych osobowych ze zbioru danych osobowych. Weryfikacja, aktualizacja i poprawianie danych osobowych możliwe jest po zalogowaniu się przez Użytkownika na Konto Użytkownika.
 3. Zarządzający może odmówić usunięcia danych osobowych ze zbioru danych osobowych, jeśli Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zatrzymanie danych konieczne jest w celu wyjaśnienia okoliczności zaistniałej sytuacji.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W celu ochrony danych osobowych Użytkowników przed utratą, kradzieżą, dostępem osób trzecich, przetwarzaniem niezgodnym z obowiązującymi przepisami, nieuprawnionymi modyfikacjami oraz zniszczeniem, Zarządzający stosuje środki ostrożności o charakterze organizacyjnym oraz technicznym, w szczególności poprzez stosowanie systemów szyfrowania oraz innych środków z wykorzystaniem technologii bezpieczeństwa, mających na celu zabezpieczenie danych przed ich utratą, zniszczeniem oraz dostępem osób nieuprawnionych.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się ze strony Zarządzającego wyłącznie przez osoby posiadające upoważnienia nadane przez Zarządzającego. Osoby te są obowiązane zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia.
 3. Zarządzający prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz zastosowane środki bezpieczeństwa.
 4. Zarządzający zapewnia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe Użytkowników, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane.
 5. Zarządzający prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych Użytkowników, która zawiera:
  1. imię i nazwisko osoby upoważnionej;
  2. datę nadania i ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
  3. identyfikator, jeżeli dane są przetwarzane w systemie informatycznym.

VII. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wykonanie usług w ramach Systemu TapOn może wiązać się z udostępnieniem lub przekazaniem danych osobowych Użytkowników Przedsiębiorcom oraz innym podmiotom, na co Użytkownik wyraża zgodę. Przekazanie przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Przedsiębiorców następuje w celach wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.
 2. W przypadku przekazania danych osobowych innemu administratorowi, przetwarzanie danych osobowych Użytkowników będzie podlegać polityce ochrony prywatności przyjętej przez takiego administratora.

VIII. PLIKI COOKIES

Zarządzający wykorzystuje pliki „cookies” oraz inne rozwiązania techniczne, które służą do zbierania informacji dotyczących korzystania przez Użytkowników Systemu TapOn w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania Użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości witryny internetowej, z wyłączeniem personalnej identyfikacji danego użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

IX. DANE WYMAGANE

 1. Korzystanie z Systemu TapOn wiąże się z koniecznością podania przez Użytkowników danych niezbędnych do rejestracji Użytkownika w Systemie TapOn i korzystania przez niego z Systemu TapOn, tj.: adresu e-mail, numeru telefonu oraz złożenia oświadczenia o ukończeniu 13 lat.
 2. W ramach wstępnej rejestracji Użytkownik podaje adres e-mail, który jest konieczny w procesie utworzenia Konta Użytkownika. Adres e-mail stanowić będzie login do Konta Użytkownika. Dane dotyczące aktywacji Konta Użytkownika oraz dane niezbędne do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika w szczególnych przypadkach (np. zapomnienie hasła) będą przesyłane na podany (a w razie potrzeby zaktualizowany) adres e-mail. Użytkownik w celu prawidłowego i pełnego korzystania z Systemu TapOn powinien bieżąco aktualizować adres e-mail.
 3. W celu prawidłowego korzystania z Systemu TapOn konieczne jest podanie przez Użytkownika numeru telefonu komórkowego oraz jego bieżąca aktualizacja. Na podany numer telefonu komórkowego będzie wysyłany numer PIN konieczny do autoryzacji w celu uzyskania nagrody po spełnieniu warunków uprawniających do otrzymania tej nagrody zgodnie z Programami Lojalnościowymi. Użytkownik w celu prawidłowego i pełnego korzystania z Systemu TapOn powinien bieżąco aktualizować numer telefonu komórkowego.
 4. Zarządzający gromadzi i przetwarza adresy e-mail oraz nr telefonów komórkowych Użytkowników w celach, o których mowa w pkt III.2 i 3. powyżej oraz w celu rejestracji Użytkownika w Systemie TapOn, kontaktowania się z Użytkownikami i przekazywania informacji o planowanych aktualizacjach, aktywnościach w punkcie handlowym Przedsiębiorcy, takich jak: promocje, informacje o nowościach, wyprzedażach itp., ankietach, lub badaniach opinii, przystąpieniu kolejnych Przedsiębiorców do Systemu TapOn lub kolejnych punktów handlowych Przedsiębiorców, a także w celu świadczenia określonych w Regulaminie usług, w szczególności w celu umożliwienia tworzenia przez Użytkowników ich Kont Użytkowników, zbierania Punktów, odnotowania aktywności w postaci nabycia towarów lub skorzystania z usług oraz Meldunku, a także w celu wysyłania informacji do Użytkowników o Programach Lojalnościowych, promocjach i innych ofertach Przedsiębiorcy w drodze wiadomości SMS, e-mail, lub wiadomości push na Smartfon.
 5. Dane, o których mowa w pkt 1. powyżej, Zarządzający może udostępniać innym podmiotom, w szczególności wydawcom, reklamodawcom i podmiotom obsługującym powiązane witryny.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zarządzający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 2. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Zarządzającym w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Zarządzający wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe.
 3. Adres e-mail, pod którym można się skontaktować z Zarządzającym: tapon@tapon.pl.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".