Nie pamiętasz hasła? Sprawdź wiadomości SMS
Podaj adres e-mail lub numer telefonu przypisany do Twojego konta TapOn abyśmy mogli wysłać do Ciebie instrukcję.
Kod autoryzujący sms do zmiany hasła został wysłany na podany przez Ciebie numer telefonu.
Masz już konto TapOn? Zaloguj się
Rejestracja
Twoje konto zostało założone. Aby dokończyć rejestrację kliknij w link aktywacyjny, który został wysłany na podany przez Ciebie adres e-mail.

Jeśli posiadasz kod polecający wprowadź go tutaj:

Masz już konto TapOn? Zaloguj się Nie pamiętam hasła
Aktywacja konta
Masz już konto TapOn? Zaloguj się    Nie masz konta? Zarejestruj się
Zmiana hasła
Masz już konto TapOn? Zaloguj się Nie pamiętam hasła
Nie masz konta? Zarejestruj się
Jeśli zarejestrowałeś się na tablecie w punkcie partnerskim TapOn używając numeru telefonu
Dokończ rejestrację

ZASADY PRZYSTĄPIENIA I KORZYSTANIA Z SYSTEMU TapOn

I. Integralna część Umowy z Przedsiębiorcami

 1. Zasady Przystąpienia i Korzystania z Systemu TapOn określają szczegóły dotyczące zasad przystępowania przez Przedsiębiorców do Systemu TapOn i sposobu korzystania z Systemu TapOn przez Przedsiębiorców.
 2. Zasady Przystąpienia i Korzystania z Systemu TapOn stanowią integralną część stosunku umownego z Przedsiębiorcami. W przypadku kolizji między Zasadami Korzystania z Systemu TapOn a przepisami samej Umowy z Przedsiębiorcą pierwszeństwo należy dać przepisom Umowy.
 3. Zawarcie Umowy przez Przedsiębiorcę z Zarządzającym jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Przedsiębiorcę treści Zasad Przystąpienia i Korzystania z Systemu TapOn.

II. System TapOn

 1. System TapOn to system umożliwiający tworzenie Programów Lojalnościowych adresowanych do Użytkowników, promocji, badań opinii konsumenta, bazy zdjęć oraz dający dostęp do analiz, a Użytkownikom dostęp do Programów Lojalnościowych, promocji, badań opinii konsumenta, profilów biznesowych generowanych przez Przedsiębiorców oraz historii transakcji. W ramach Programów Lojalnościowych Użytkownicy w celu uzyskania Nagród zbierają Punkty na własne Konta Użytkownika lub gromadzą inne aktywności w postaci nabycia towarów lub usług. Zapisanie Punktów i innych aktywności na Kontach Użytkownika odbywa się z wykorzystaniem znajdującego się w punkcie handlowym Przedsiębiorcy Tabletu poprzez zeskanowanie za jego pomocą kodu QR znajdującego na Karcie Użytkownika, lub wygenerowanego na Mobilnej Karcie Użytkownika.
 2. Wyłącznym właścicielem praw autorskich do Systemu TapOn oraz oprogramowania stworzonego przez Zarządzającego w ramach Systemu TapOn jest Zarządzający. Przedsiębiorca nie ma uprawnień do powielania, kopiowania, modyfikowania, obrotu, udostępniania, tłumaczenia ani jakiegokolwiek wykorzystywania praw autorskich Zarządzającego poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w Umowie oraz Zasadach Przystąpienia i Korzystania z Systemu TapOn i w granicach wyraźnie określonych.
 3. Zarządzający uprawniony jest do administrowania Systemem TapOn, wprowadzania modyfikacji oraz zmian do Systemu TapOn, oraz likwidacji Systemu TapOn.

III. Definicje

Karta Użytkownika – karta plastikowa lub z innego rodzaju tworzywa zawierająca naniesiony na jej powierzchnię Kod QR, umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów na Konto Użytkownika w ramach Programów Lojalnościowych lub odnotowania aktywności w postaci nabycia towarów lub usług w ramach Programu Lojalnościowego bądź obecności w punktach handlowych Przedsiębiorcy;

Użytkownik – osoba fizyczna mająca ukończone 13 lat - posiadająca Konto Użytkownika lub dokonująca pobrania lub zainstalowania na Smartfonie oprogramowania służącego do wygenerowania Mobilnej Karty Użytkownika lub dokonująca rejestracji Karty Użytkownika;

Kod QR – graficzny kod generowany indywidualnie dla każdego Użytkownika, umożliwiający identyfikację Użytkownika i jego Konta Użytkownika poprzez Tablet i zapisanie na Konto Użytkownika Punktów oraz aktywności w postaci nabycia towarów i usług w ramach Programów Lojalnościowych a także obecność Użytkownika w punkcie handlowym Przedsiębiorcy;

Konto Użytkownika – indywidualne konto Użytkownika w Systemie TapOn, stworzone przez Użytkownika w ramach procedury rejestracji opisanej w Regulaminie, na którym zapisywane są Punkty, aktywności w postaci nabycia towarów i usług objętych Programami Lojalnościowymi;

Konto Przedsiębiorcy – indywidualne konto, o którym mowa w rozdziale VI Zasad Przystąpienia i Korzystania z Systemu TapOn;

Mobilna Karta Użytkownika – elektroniczny odpowiednik Karty Użytkownika, zawierająca Kod QR w wersji elektronicznej, umożliwiająca Użytkownikowi zapisywanie na Konto Użytkownika Punktów oraz aktywności w postaci nabycia towarów i usług w ramach Programów Lojalnościowych, generowana na Smartfonie poprzez instalację odpowiedniego oprogramowania dostępnego dla Użytkowników na stronie www.tapon.pl;

Nagroda – przewidziana w Programie Lojalnościowym usługa, produkt lub rabat udzielany przez Przedsiębiorcę Użytkownikowi w przypadku zgromadzenia przez Użytkownika określonej w Programie Lojalnościowym ilości Punktów na Koncie Użytkownika w ramach danego Programu Lojalnościowego, nabycia określonej ilości lub wartości towarów lub usług lub spełnienia innego rodzaju warunków określonych w Programie Lojalnościowym;

Program Lojalnościowy – utworzony przez Przedsiębiorcę, zarejestrowany w Systemie TapOn i umieszczony na stronie internetowej www.tapon.pl program lojalnościowy oferowany Użytkownikom przez Przedsiębiorcę, umożliwiający uzyskanie Punktów przez Użytkowników i zapisanie ich na Koncie Użytkownika oraz zapisywanie na Koncie Użytkownika aktywności w postaci nabycia towarów i usług i wymianę ich na Nagrody określone w danym programie lojalnościowym po uzyskaniu określonej w tym programie lojalnościowym liczby Punktów lub zgromadzenia na Koncie Użytkownika odpowiedniej ilości lub wartości aktywności w postaci nabycia towarów i usług lub po spełnieniu innych określonych w tym programie lojalnościowym warunków;

Przedsiębiorca – podmiot prowadzący sprzedaż towarów lub świadczenie usług na rzecz Użytkowników, który przystąpił do Systemu TapOn, oferujący Program Lojalnościowy;

Punkty – punkty przyznawane Użytkownikowi po spełnieniu określonych warunków oznaczonych w Programach Lojalnościowych i zapisywane na Kontach Użytkowników w ramach danego Programu Lojalnościowego;

System TapOn – system określony w rozdziale II;

Tablet – tablet zainstalowany w punkcie handlowym Przedsiębiorcy służący do zapisywania Punktów i innych aktywności na Koncie Użytkownika poprzez zeskanowanie kodu QR z Karty Użytkownika lub Mobilnej Użytkownika. oraz wykorzystywany do emisji reklam;

Umowa – umowa zawierana między Zarządzającym a Przedsiębiorcą, na podstawie której Zarządzający włączy Przedsiębiorcę do Systemu TapOn i umożliwi mu korzystanie z Systemu w zakresie określonym Umową;

Zasady Przystąpienia i Korzystania z Systemu TapOn – niniejsze Zasady Przystąpienia i Korzystania z Systemu TapOn;

Zarządzający – Profit Netework Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleja Wilnowska 85/1, 02-765 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000427686, NIP 5372624001, REGON 061435199.

IV. Przedmiot regulacji

Niniejsze Zasady Przystąpienia i Korzystania z Systemu TapOn regulują zasady przystępowania przez Przedsiębiorców do Systemu TapOn, w tym zasady zawierania Umów oraz funkcjonowanie Systemu TapOn, w szczególności:

V. Przystępowanie Przedsiębiorców do Systemu TapOn - Zawarcie Umowy

 1. Przystąpienie przez Przedsiębiorcę do Systemu TapOn wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania przez Przedsiębiorcę Zasad Przystąpienia i Korzystania z Systemu TapOn. Akceptacja Zasad Przystąpienia i Korzystania z Systemu TapOn następuje poprzez zawarcie przez Przedsiębiorcę z Zarządzającym umowy partnerskiej. Zasady Przystąpienia i Korzystania z Systemu TapOn są zamieszczone na stronie www.tapon.pl w odpowiedniej zakładce.
 2. Przystąpienie przez Przedsiębiorcę do Systemu TapOn odbywa się w następujący sposób:
  1. po zapoznaniu się przez Przedsiębiorcę z Zasadami Przystąpienia i Korzystania z Systemu TapOn Przedsiębiorca dokonuje zgłoszenia Zarządzającemu zamiaru zawarcia z nim Umowy przystąpienia do Systemu TapOn poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.tapon.pl w odpowiedniej zakładce z podaniem firmy i formy prawnej działalności (w przypadku osób fizycznych imienia i nazwiska), adresu korespondencyjnego, adresu prowadzenia działalności, nr tel., adresu e-mail oraz numeru NIP – zgłoszenie Przedsiębiorcy zostanie przez Zarządzającego zweryfikowane w zakresie faktycznego prowadzenia działalności przez Przedsiębiorcę;
  2. po pozytywnej weryfikacji Zarządzający skontaktuje się z Przedsiębiorcą telefonicznie w celu ustalenia w szczególności potrzeb Przedsiębiorcy, założenia Konta Przedsiębiorcy oraz ustalenia terminu spotkania w celu zawarcia umowy partnerskiej;
  3. Zarządzający i Przedsiębiorca podpisują Umowę;
  4. po podpisaniu Umowy Zarządzający prześle na podany przez Przedsiębiorcę adres e-mail link aktywacyjny umożliwiający dostęp do Konta Przedsiębiorcy i tworzenie Programów Lojalnościowych. Przedsiębiorca po skorzystaniu z linku aktywacyjnego będzie mógł rozwijać swoje Konto Przedsiębiorcy, w szczególności tworząc własny profil oraz Program Lojalnościowy.
 3. Przedsiębiorca jest zobowiązany do zamieszczania w formularzu zgłoszeniowym danych zgodnych z prawdą, które nie naruszają jakichkolwiek praw lub interesów osób trzecich.

VI. Konto Przedsiębiorcy

 1. Przedsiębiorca w ramach dostępnych instrumentów tworząc swój profil w Systemie TapOn ma możliwość:
  1. określania swoich punktów handlowych i umieszczenia ich na mapie Przedsiębiorców;
  2. podania danych o prowadzonej działalności;
  3. utworzenia Programu Lojalnościowego za pomocą instrumentów do tworzenia Programów Lojalnościowych zgodnie z rozdziałem VII poniżej;
  4. wglądu w Program Lojalnościowy, w tym stan uczestnictwa Użytkowników w Programie Lojalnościowym
 2. Dostęp do Konta Przedsiębiorcy następuje poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła
 3. Za dane zamieszczone na koncie Użytkownika, w szczególności w ramach utworzonego profilu Przedsiębiorcy wyłączną odpowiedzialność ponosi Przedsiębiorca.
 4. W razie utraty hasła Przedsiębiorca może uzyskać dostęp do Konta Przedsiębiorcy poprzez podanie „loginu” (adresu e-mail), na który zostania przesłany e-mail umożliwiający dostęp do Konta Przedsiębiorcy – wówczas po uzyskaniu dostępu do Konta Użytkownika Przedsiębiorca powinien zabezpieczyć odpowiednio swój dostęp do Konta Przedsiębiorcy, w szczególności poprzez ustalenie nowego hasła.
 5. Zarządzający uprawniony jest do zablokowania lub usunięcia Konta Przedsiębiorcy w przypadku korzystania przez Przedsiębiorcę z Systemu TapOn w sposób niezgodny z prawem, Umową lub postanowieniami Zasad Przystąpienia i Korzystania z Systemu TapOn, w szczególności w przypadku naruszenia przez Przedsiębiorcę praw autorskich przysługujących Zarządzającemu lub osobie trzeciej albo podania nieprawdziwych danych w procedurze rejestracyjnej lub formularzu zgłoszeniowym.

VII. Programy Lojalnościowe

 1. W ramach Systemu TapOn Przedsiębiorca może tworzyć, udostępniać Użytkownikom i administrować jeden spośród dostępnych Programów Lojalnościowych:
  1. produktowo – produktowy
  2. gotówkowo – punktowy
  3. gotówkowo – rabatowy
  4. produktowo – punktowy
 2. Program Lojalnościowy produktowo – produktowy polega na przyznawaniu Użytkownikom Nagrody za zgromadzenie przez nich na ich Koncie Użytkownika aktywności w postaci nabycia określonej przez Przedsiębiorcę w Programie Lojalnościowym ilości określonych produktów lub skorzystania z określonej ilości usług (np. za nabycie X danych produktów odnotowanych na Koncie Użytkownika Użytkownik otrzymuje Nagrodę. Nagrodą może być kolejny produkt gratis na zasadzie np. za X produktów jeden dodatkowy gratis).
 3. Program Lojalnościowy gotówkowo – punktowy polega na przyznawaniu Użytkownikom Nagrody za zgromadzenie przez nich na ich Koncie Użytkownika określonej przez Przedsiębiorcę ilości Punktów. Punkty w tym Programie Lojalnościowym są przyznawane za nabycie produktów o co najmniej określonej przez Przedsiębiorcę wartości lub skorzystanie z usług o co najmniej określonej przez Przedsiębiorcę wartości (np. za nabycie przez Użytkowników towarów o łącznej wartości X odnotowanych na Koncie Użytkownika Użytkownik otrzymuje Y Punktów. Za zebranie określonej ilości Punktów przyznawana jest Nagroda).
 4. Program Lojalnościowy gotówkowo – rabatowy polega na przyznawaniu Użytkownikom Nagrody, którą jest rabat określonej w tym Programie Lojalnościowym wysokości, za zgromadzenie przez nich na Koncie Użytkownika aktywności w postaci nabycia towarów lub usług o określonej wartości. Przedsiębiorca może ustawić kilka progów rabatowych, których osiągnięcie – poprzez zgromadzenie na Koncie Użytkownika aktywności w postaci nabycia towarów lub usług o określonej wartości uprawnia do rabatu w wyższej wysokości (np. za zgromadzenie na Koncie Użytkownika aktywności w postaci nabycia towarów o łącznej wartości „A” wówczas Użytkownik otrzymuje rabat X%; o łącznej wartości „B” wówczas Użytkownik otrzymuje rabat Y%; o wartości „C” wówczas Użytkownik otrzymuje rabat w wysokości Z%).
 5. Program Lojalnościowy produktowo – punktowy polega na przyznaniu Użytkownikom Nagrody za zgromadzenie przez nich na Koncie Użytkownika określonej przez Przedsiębiorcę ilości Punktów. Punkty w tym Programie Lojalnościowym są przyznawane za nabycie określonej ilości produktów lub skorzystania z określonej ilości usług (np. za nabycie X towarów Użytkownik otrzymuje Y Punktów. Za zebranie na Koncie Użytkownika określonej ilości Punktów przyznawana jest Nagroda).
 6. Przedsiębiorca może w tym samym czasie prowadzić jeden Program Lojalnościowy. Rozpoczęcie kolejnego Programu Lojalnościowego wymaga zakończenia dotychczasowego Programu Lojalnościowego.
 7. Przedsiębiorca określa w zależności od Programu Lojalnościowego:
  • rodzaje produktów lub usług objętych Programem Lojalnościowym,
  • ilość i wartość produktów lub usług, których nabycie uprawnia do Nagrody,
  • ilość i wartość produktów lub usług, których nabycie uprawnia do uzyskania Punktów,
  • ilość Punktów, których uzyskanie uprawnia do Nagrody,
  • rodzaj Nagród (w tym wysokość rabatu) i ich dostępność,
  • czas trwania Programu Lojalnościowego,
  • punkty handlowe Przedsiębiorcy objęte Programem Lojalnościowym.
 8. Przedsiębiorca za pośrednictwem Konta Przedsiębiorcy będzie informować o zmianach dotyczących Programów Lojalnościowych jak również o zakończeniu prowadzenia przez Przedsiębiorcę Programu Lojalnościowego.
 9. Zapisanie Punktów na Koncie Użytkownika lub w zależności od Programu Lojalnościowego zarejestrowanie innej aktywności (nabycie towarów lub usług) następuje przy użyciu Tabletu umiejscowionego w punkcie handlowym Przedsiębiorcy poprzez zeskanowanie kodu QR znajdującego się na Karcie Użytkownika lub wygenerowanego na Mobilnej Karcie Użytkownika.
 10. Po uzyskaniu określonych w ramach danego Programu Lojalnościowego: ilości Punktów, liczby zapisanych na Koncie Użytkownika nabytych towarów lub usług lub wartości zapisanych na Koncie Użytkownika nabytych towarów lub usług, Przedsiębiorca jest zobowiązany do wydania/udzielenia Użytkownikowi Nagrody określonej w danym Programie Lojalnościowym.

VIII. Dzierżawa sprzętu

W ramach Umowy Zarządzający wydzierżawi Przedsiębiorcy Zestaw niezbędny do korzystania z Systemu TapOn zawierający Tablet oraz inne potrzebne urządzenia i sprzęt. Szczegóły dotyczące dzierżawy Zestawu określa Umowa oraz umowa wypożyczenia sprzętu.

IX. Informacje do Użytkowników, aktywność społecznościowa

 1. W ramach Systemu TapOn Przedsiębiorcy mają możliwość wysyłania do Użytkowników informacji o Programach Lojalnościowych, promocjach i innych ofertach Przedsiębiorcy w drodze wiadomości SMS, e-mail, lub aplikacji PUSH na Smartfon, o ile Użytkownicy nie zastrzegą braku zgody na otrzymywanie takich wiadomości.
 2. Aktywność Użytkownika (obecność w punkcie handlowym Przedsiębiorcy, nabycie towarów, skorzystanie z usług) może zostać odnotowana na tym portalu społecznościowym w zależności od zastosowanych przez Użytkownika w tym portalu społecznościowym ustawień prywatności oraz w zależności od opcji istniejących w tym portalu społecznościowym.

X. Odtwarzanie materiałów reklamowych

Przewidziana jest emisja materiałów reklamowych na Tablecie umieszczonym w punkcie handlowym. Szczegóły dotyczące emisji reklam określa Umowa.

XI. Zmiana Zasad Przystąpienia i Korzystania z Systemu TapOn

Zarządzający ma prawo wprowadzania dowolnych zmian w Zasadach Przystąpienia i Korzystania z Systemu TapOn w zakresie, w jakim nie powoduje to naruszenia lub zmiany samej Umowy zawartej między Przedsiębiorcą a Zarządzającym. O zmianie Zasad Przystąpienia i Korzystania z Systemu TapOn Zarządzający poinformuje Przedsiębiorców oraz opublikuje nowy tekst Zasad Przystąpienia i Korzystania z Systemu TapOn na stronie internetowej www.tapon.pl oraz prześle treść nowych Zasad Przystąpienia i Korzystania z Systemu TapOn na adresy e-mail Przedsiębiorców podane w Umowie. Zmiana adresu e-mail przez Przedsiębiorcę nie powoduje nieskuteczności zmian w Zasadach Przystąpienia i Korzystania z Systemu TapOn względem tego Przedsiębiorcy. Przedsiębiorca powinien w przypadku zmiany adresu e-mail uaktualnić niezwłocznie swój adres mailowy. Konsekwencje nieuaktualnienia adresu e-mail przez Przedsiębiorcę ponosi sam Przedsiębiorca.

XII. Wejście w życie

Zasady Przystąpienia i Korzystania z Systemu TapOn wchodzą w życie z dniem 30 kwietnia 2014 roku.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".